Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Lukas Gal Companies s. r. o., so sídlom Okružná 109/B, 022 04 Čadca, IČO: 50134558 (ďalej len “ Lukas Gal Companies s. r. o.”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Lukas Gal Companies s. r. o. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.galle.sk.

1. Vlastnosti tovaru a ceny

1.1.Vlastnosti tovaru a ceny tovaru sú poskytnuté pri konkrétnom výrobku na stránke e-shopu www.galle.sk spoločnosti Lukas Gal Companies s. r. o.

2. Objednávka

2.1. Zmluva o kúpe tovaru sa uzatvára uskutočnením objednávky v e-shope. Pokiaľ nie je objednávka zaplatená, je možné ju stornovať telefonicky, prípadne e-mailom. Objednávka sa stáva záväznou po vyplnení a odoslaní objednávkového formulára. Stáva sa platnou pri prijatí platby na účet Lukas Gal Companies s. r. o. Po prijatí plat-by na účet nie je možné objednávku stornovať. V takomto prípade zákazník postupuje podľa reklamačného poriadku.

3. Platba

3.1. Platbu je možné zrealizovať vopred, a to elektronickým prevodom na číslo účtu v tvare IBAN: SK6683300000002300944344, platobnými kartami, alebo pomocou PayPal, zaplatiť zásielku dobierkou na pošte alebo doručovateľovi.

 4. Dodacie a platobné podmienky

4.1. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky. Vo všeobecnosti termín dodávky určuje spotrebiteľ, pričom predávajúci overením objednávky tento termín spotrebiteľovi potvrdí, resp. navrhne iný.

4.2. Tovar bude pripravený v termíne dohodnutom s kupujúcim v priestoroch pre-vádzky predávajúceho na Radlinského ulici č. 11, v Bratislave, kde si ho kupujúci môže prevziať, alebo si objedná dovoz tovaru na adresu určenú kupujúcim.

4.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objed-návky kupujúceho predávajúcim.
Tovar je dovezený predávajúcim v transportných boxoch, na adresu miesta dodania uvedenú kupujúcim. Predávajúci, alebo zásielková služba bude telefonicky kontaktovať kupujúceho pred dodaním tovaru a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru. V prípade, ak kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na pre-vzatie tovaru, kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru kupujúcemu znáša kupujúci.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

4.4. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v potvrdení objednávky predávajú-cim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo dodať kupujúcemu nový tovar.

4.6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v uvedenej alebo v dohodnutej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

4.7. Poštovné a balné pre objednávky s doručením v Bratislave do hodnoty 30 EUR je 4 EUR, pre objednávky nad 30 EUR je zdarma. 

5. Práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho

5.1. Predávajúci sa zaväzuje:

  • dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v objednávke, a v dohodnutej cene
  • adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania
  • vystaviť a doručiť daňový doklad.

5.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar

5.4. V prípade, že objednaný druh tovaru nie je možné dodať, bude zákazník kontaktovaný predávajúcim a bude mu ponúknutý podobný produkt alebo vrátenie peňazí.

5.5. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote, je zákazník kontaktovaný predávajúcim na dohodnutie ďalšieho postupu.

5.6. Kupujúci sa zaväzuje:

  • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
  • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby a pečiatkou, ak je tá dostupná.

 5.7. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

6. Reklamácie

6.1. Reklamácie sú vybavované e-mailom na info@galle.sk.

6.2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

6.3. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.

6.4. Zákazník môže reklamovať a vrátiť tovar max. do 24 hodín od jeho dodania. Tovar je možné reklamovať, ak nezodpovedá kvalite alebo druhu objednaného tovaru.

6.5. Reklamácia sa vzťahuje na tovar vrátený v pôvodnom obale.

6.6. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava a to formou výmeny tovaru alebo vrátenia peňazí.

6.7. Spôsob vrátenia tovaru:

  • osobne
6.8. Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie:
  • pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 10 dní dobropisom na účet platiteľa.

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Zadaním objednávky kupujúci súhlasí s použitím osobných údajov spoločnosťou Lukas Gal Companies s. r. o. Ochrana osobných údajov kupujúceho je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Lukas Gal Companies s. r. o. zaručuje bezpečnosť osobných údajov a neposkytuje ich tretej strane.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Všetky ustanovenia sú v súlade s právnym poriadkom Obchodného práva Slovenskej republiky.

8.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok.

9. Firemné údaje Lukas Gal Companies s. r. o., prevádzkovateľa elektronického obchodu galle.sk

Lukas Gal Companies s. r. o.

Okružná 109/B

022 04 Čadca

Slovenská republika

IČO: 50134558

DIČ: 2120216021

IČ DPH: SK2120216021